ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тъй като www.bunt-adv.com не е транзакционен сайт, настоящите общи условия очертават рамка от прости правила, която се задължавате да спазвате, когато посещавате сайта. Сайтът www.bunt-adv.com  може да се използва за лични и нетърговски цели.

Никоя част от съдържанието на bunt-adv.com не може да бъде публикувана където и да е без изричното писмено съгласие на Бунт Адвертайзинг ЕООД. Всички снимки на продукти в този сайтa са собственост на Бунт Адвертайзинг ЕООД.

При заявка за поръчка към Бунт Адвертайзинг ЕООД приема да изработи на своя отговорност срещу финансово възнаграждение и/или бартерна сделка конкретната поръчка в предварително уговорени срокове. В случай, че възложителят желае поръчката му да бъде експресна, се начислява допълнителен процент върху стойността на поръчката.

В случай, че възложителят подготвя сам файловете си за печат, те трябва да отговарят на зададените от Бунт Адвъртайзинг ЕООД ИЗИСКВАНИЯ.

Поръчка и изработка

При възлагането на поръчката възложителят е длъжен да опише подробно нейните характеристики:  тип на изделието,  краен размер, тираж, цветност, вид медиа (хартия), срок за изработка, довършителни процеси, както и други характиристики, които са характерни за дадения продукт (щанцоване, рязане, биговане, лепене и/или др). Отговорността при всеки неспоменат параметър при поръчката се носи от възложителя.

За да се избегнат несъответствия между представата на възложителя за даден продукт и реалната му изработка, се препоръчва да се изработи предварителна мостра, която да бъде одобрена преди изделието да се пусне в тираж или да бъде предоставен макет на продукта, ако вече е бил произвеждан. Ако тази процедура се прескочи и крайния продукт е незадоволителен за възложителя, всички последващи промени и ретиражирания следва да бъдат за сметка на възложителя.

Предаването на поръчката може да се извърши чрез куриерска фирма, избрана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или чрез лично предаване. Куриерските услуги са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че изрично не е договорено обратното.

При приемането на поръчката се подписва двустранен приемо-предавателен протокол от упълномощени представители на двете страни. Рекламации се приемат в случай, че описаните от възложителя характеристики при описването и договарянето на поръчката не съответстват на крайния продукт.

При явни грешки от страна на Бунт Адвертайзинт ЕООД, възложителят има право да върне поръчката в момента на нейното получаване. При неявни/скрити/ грешки от страна на Бунт Адвъртайзинт ЕООД, възложителят има право да върне поръчката до пет работни дни след нейното приемане.

Плащания

Възложителят е длъжен да изплати цялата стойност на поръчката до момента на нейното получаване, с изключение на изрично сключен договор за разсрочено плащане. Плащанията се извършват по банков път чрез изпращане на фактура.

Защита на личните данни

Всички лични данни и клиентски файлове се обработват от Бунт Адвъртайзинт ЕООД единствено с цел изпълнение на възложени поръчки, както и за осъществяване на връзка с клиента. Бунт Адвъртайзинт ЕООД се задължава да не разпространява и да пази правата на предоставените  материали и файлове за печат, които получава от възложителя.

Бунт Адвъртайзинт ЕООД запазва правото си да използва всички изработени от него продукти като част от портфолиото си, освен ако възложителят не е пожелал изрично обратното.

Заключителни разпоредби

Страните се споразумяват, че при възникването на евентуални противоречия, свързани с изпълнението на дадена поръчка, ще запазят добрия тон на комуникация и чрез преки преговори ще решат интелигентно спора. За неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското заканодателство на Република България.

Запознат съм с настоящите Общи условия на БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД и съм съгласен с тях.